Müjdeyi Duydunuz Mu?

Değerli Okur, Müjde’nin kelime anlamı “güzel haber” yada “sevindirici olan şey” anlamına gelir. Bilmenizi isteriz ki hem tüm Türkiye de hemde tüm Dünyada Hristiyanlar için bu kelime; ayrım, farklılık, değişiklik göstermeksizin İsa Mesih’in geliş yolunu anlatan eski ahitleri(Tevrat, Zebur) ve İsa Mesih’in gelmiş oluşunu anlatan yeni ahitleri(İncil) referans alarak Tanrı’nın İnsanı ne kadar çok sevdiğini ve ona sonsuz kurtuluşu vermesini ifade eder. Müjde’nin en açık, en sade, en iyi özetlenmiş hali gene Kutsal Kitab’ın içindedir. Biliyoruz ki aşağıdaki ayetler (Elçilerin İşleri 13: 16 – 41) İsa Mesih’in geçmişini ve şimdisini sizlere yeterince iyi anlatacak… ve müjde sizin de olacak.

Pavlus Pisidya Sınırındaki Antakya’da Müjdeyi Anlatıyor


16.Pavlus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak, “Ey İsrailliler ve Tanrı’dan korkan yabancılar, dinleyin” dedi. 17–18 “Bu halkın, yani İsrail’in Tanrısı, bizim atalarımızı seçti ve Mısır’da gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı, çölde yaklaşık kırk yıl onlara katlandı. 19–20 Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı yedi ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı dört yüz elli yıl sürdü. “Sonra Tanrı, Peygamber Samuel’in zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi.

21.Halk bir kral isteyince, Tanrı onlar için Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul’u yetiştirdi. Saul kırk yıl krallık yaptı. 22 Tanrı, onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut’u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu: ‘İşay oğlu Davut’u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm, o her istediğimi yapar.’ 23 Tanrı, verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail’e bir Kurtarıcı, İsa’yı gönderdi. 24 İsa’nın gelişinden önce Yahya, bütün İsrail halkını, tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. 25 Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu: ‘Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim. Ama O benden sonra geliyor. Ben O’nun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim.’

26 “Kardeşler, İbrahim’in soyundan gelenler ve Tanrı’dan korkan yabancılar, bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. 27 Çünkü Yeruşalim’de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa’yı reddettiler. O’nu mahkûm etmekle her Şabat Günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. 28 O’nda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde, Pilatus’tan O’nun idamını istediler. 29 O’nunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra O’nu çarmıhtan indirip mezara koydular. 30 Ama Tanrı O’nu ölümden diriltti. 31 İsa, daha önce kendisiyle birlikte Celile’den Yeruşalim’e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka O’nun tanıklığını yapıyor.

32–33 “Biz de size Müjde’yi duyuruyoruz: Tanrı İsa’yı diriltmekle, atalarımıza verdiği sözü, onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci Mezmur’da da yazıldığı gibi:

‘Sen benim Oğlum’sun,
Bugün ben sana Baba oldum.’

34 “Tanrı, O’nu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir: ‘Size, Davut’a söz verdiğim Kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim.’ 35 “Bunun için başka bir yerde de şöyle der: ‘Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin.’

36 “Davut, kendi kuşağında Tanrı’nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı, ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. 37 Oysa Tanrı’nın dirilttiği Kişi’nin bedeni çürümedi. 38–39 Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa’nın Yasası’yla aklanamadığınız her suçtan O’nun aracılığıyla aklanır. 40–41 Dikkat edin, peygamberlerin sözünü ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin:
‘Bakın, siz alay edenler,
Şaşkına dönüp yok olun!
Sizin gününüzde bir iş yapıyorum,
Öyle bir iş ki, biri size anlatsa inanmazsınız.’ ”


Değerli okur müjde; Tanrı’nın İnsanı sevme, bağışlama ve kurtarmaya yönelik olan isteğidir. Çünkü tam aksine “Kötü Haber” yani ölüm, acı ve karanlık da olabilirdi. Müjde Tanrı’mızın başlangıçta verdiği sözleri yerine getirmiş olması ve bu sözleri bizim kavrıyor oluşumuzdur. Müjde insanlığın bu kadar nankör ve günah dolu olmasına rağmen kendi oğlunu bizler için kurban edişinin hikayesidir.

Sorularınız ve istekleriniz için iletişim kısmından bize ulaşınız.